Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.4 Aandeel ontevreden huurders daalt door meer persoonlijke contactmomenten 

In 2020 zagen we dat het proces Vetrokken huurders wel degelijk vatbaar was voor corona. Meer dan in andere processen zakte de score ‘dienstverlening bij het verlaten van een woning’ na het uitbreken van corona.

2.5 Een goede relatie met de huurder gaat verder dan het op orde hebben van processen

Nader onderzoek wijst uit dat er een verband is tussen hoe huurders de dienstverlening ervaren en het vertrouwen dat ze hebben in de corporatie. Huurders van wie de verwachtingen zijn overtroffen gaven een 8,5 voor het vertrouwen in de corporatie.

3 Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten meet voor de achtste keer de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare bedrijfslasten.

3.2 Niet-beïnvloedbare bedrijfslasten en vennootschapsbelasting

Bij de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten meten we de belastingen en heffingen waar corporaties geen invloed op hebben, zoals de verhuurderheffing, de OZB en overige gemeentelijke heffingen.

3.3 Beïnvloedbare bedrijfslasten licht gestegen

Dankzij hun verbeterde kostenbewustzijn zijn corporaties in de periode 2013-2017 erin geslaagd om de geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten met 25 procent te laten dalen.

3.4 Toename fte’s voor leefbaarheid en nieuwbouw

De bedrijfslasten zijn ook dit jaar gebaseerd op het functioneel model van de winst-en-verliesrekening. Daarnaast hebben corporaties gegevens aangeleverd over de ontwikkeling van de personeelskosten en de overige bedrijfslasten.

3.5 Ontwikkeling bedrijfslasten tussen de verschillende grootteklassen

In vier van de zes grootteklassen stijgen de beïnvloedbare bedrijfslasten. Alleen bij de XS-klasse is een daling te zien. Binnen de XL-klasse zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten gemiddeld gelijk gebleven.

3.6 Benchlearning

De gegevens uit de Aedes-benchmark maken het mogelijk om te vergelijken hoe de bedrijfslasten van corporaties zich hebben ontwikkeld en zich tot elkaar verhouden.

4 Duurzaamheid

Aedes heeft de duurzaamheidsprestaties opgenomen in de benchmark vanwege het belang van dit onderwerp voor de sector en de gehele maatschappij. Het beleid voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is in ontwikkeling.

4.2 De energetische prestatie op basis van de NTA8800

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe methodiek om het energielabel vast te stellen, de NTA8800. De wijziging in methodiek houdt een nieuw meetinstrument in.

Toon meer resultaten