Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 Conclusie

Dit is de achtste meting van de Aedes-benchmark. De voorgaande hoofdstukken maken duidelijk zichtbaar dat corporaties hun prestaties de afgelopen jaren op peil hebben weten te houden onder lastige financiële en maatschappelijke omstandigheden. In een jaar waarin ook veel van onze huurders geconfronteerd zijn met de gevolgen van de coronabeperkingen. Thuiswerken en digitaal onderwijs zijn voorbeelden van actuele omstandigheden die invloed hebben op hoe huurders hun woning ervaren.

Corporaties hebben grote opgaven in verdere kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en verduurzaming, terwijl het op financieel gebied begint te knellen. Sterker nog: het huishoudboekje is niet meer sluitend mede door de oplopende uitgaven aan verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. Daarmee komt de maatschappelijke opgave van corporaties zwaar onder druk te staan. Dat stelt corporaties voor ingewikkelde keuzes die, gezien de ambities en beperkte financiële middelen, nog aanzienlijk complexer zullen worden de komende jaren.

'Corporaties hebben grote opgaven, terwijl het op financieel gebied begint te knellen'

8.1 Prestaties blijven op een hoog niveau

Corporaties hebben door de jaren heen hun prestaties zichtbaar verbeterd. Het huurdersoordeel is in de afgelopen acht jaar met gemiddeld 0,5 gestegen en is in 2020 stabiel gebleven ondanks de coronabeperkingen. Daarnaast hebben corporaties in vijf jaar tijd 48 procent meer besteed aan het in stand houden van hun woningvoorraad. Dit heeft effect op de daling van de Energie-Index (EI) en op de verbetering van de kwaliteit van de woning. De EI daalde de afgelopen jaren gestaag en heeft naar verwachting eind 2021 het doel van 1,4 – gemiddeld label B – gehaald. Hoewel we vanaf 2021 deze energieprestaties op een andere manier gaan meten (EP2) ligt er een degelijke basis voor de verdere verduurzaming van de woningvoorraad.

Door het verbeterde kostenbewustzijn van corporaties zijn in de eerste vijf jaar van de benchmark de beïnvloedbare bedrijfslasten maar liefst met 25 procent gedaald. Hoewel deze lasten de laatste jaren in lijn met inflatie stijgen, blijven corporaties zich inzetten om de reguliere bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Dit doen ze mede door digitalisering van bedrijfsprocessen en in te zetten op professioneel opdrachtgeverschap en inkoop. Zo willen corporaties regie hebben op de activiteiten in het kader van leefbaarheid en uitgaven ter voorbereiding van nieuwbouw en verduurzamingsprojecten.