Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.6 Grondkosten in gerealiseerde nieuwbouw 3 procent gestegen ten opzichte van 2019

De grondkosten van de in 2020 gerealiseerde woningen bedragen 12 procent van de totale stichtingskosten. De uitkomsten geven geen duidelijk verschil tussen grootteklassen en stedelijkheid. Dit wordt mede verklaard door de verschillende manieren waarop grond beschikbaar komt. Denk aan bestaande grond die vrijkomt na sloop, onbebouwde grond die al langere tijd in portefeuille is, specifiek aangekochte grond voor de uitvoering van een project of grond in erfpacht. Daarnaast varieert de grondprijs die gemeenten voor sociale woningbouw vragen regionaal minder sterk dan de grondprijs voor de commerciële woningbouw. De gemiddelde grondkosten zijn 22.861 euro per vhe en 313 euro per vierkante meter woonoppervlak. Voor de grondkosten geldt dat met name wordt gekeken naar de kosten per vhe, omdat deze kosten geen rechtstreeks verband houden met de vierkante meters van de woning.

‘39 procent van de woningen wordt gerealiseerd na sloop van eigen corporatiewoningen’

Het merendeel van de gerealiseerde nieuwbouw in 2020 is gebouwd op grond die door corporaties specifiek is aangekocht voor de uitvoering van het project (41 procent) of grond die is vrijgekomen na sloop van eigen corporatiewoningen (39 procent). Zie hiervoor figuur 7-8.

Figuur 7-8: Aantal nieuwbouw corporatiewoningen naar manier van beschikbaar komen van grond

De gemiddelde grondkosten per vhe zijn sterk afhankelijk van de manier waarop de grond beschikbaar is gekomen.

De grondkosten zijn het hoogste bij grond dat door corporaties specifiek is aangekocht voor de uitvoering van het project (26.834 euro). Zie hiervoor figuur 7-9.

Figuur 7-9: Grondkosten naar manier van beschikbaar komen van grond