Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7.3 Hoeveelheid nieuwbouw per oppervlakteklasse

Vanuit de beschikbare informatie is onderscheid gemaakt in drie woninggrootteklassen die in kenmerken en stichtingskosten onderling sterk verschillen namelijk:

  1. woningen kleiner dan 40 vierkante meter

  2. woningen tussen 40 en 80 vierkante meter

  3. woningen groter dan 80 vierkante meter.

De woninggrootteklassen tot 80 vierkante meter bestaan voor 89 procent uit meergezinswoningen en de woninggrootteklasse groter dan 80 vierkante meter bestaat voor 82 procent uit eengezinswoningen.

Het aantal nieuwe woningen kleiner dan 40 vierkante meter is in 2020 met 16 procent afgenomen. Dit is opvallend, aangezien het aantal woningen in de overige twee oppervlakteklassen is toegenomen.

Figuur 7-3: Aantal nieuwbouw corporatiewoningen per oppervlakteklasse

In de aantallen zijn ook woningen van corporaties opgenomen die niet aan de verdieping Nieuwbouw hebben meegedaan, maar waarvan wel voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Het aantal nieuwe flexwoningen is zowel in relatieve als absolute zin afgenomen:

Figuur 7-4: Aantal door woningcorporaties gerealiseerde flexwoningen

De cijfers voor 2020 zijn opvallend, gelet op de veronderstelling dat flexwoningen[1] op korte termijn een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het woningtekort.

De gemiddelde oppervlakten per oppervlakteklasse bewegen verschillend: daar waar de gemiddelde oppervlakte van de klassen 40-80 vierkante meter en groter dan 80 vierkante meter stabiel blijft, neemt de gemiddelde oppervlakte in de klasse tot 40 vierkante meter toe van 23 naar 30 vierkante meter. Met andere woorden, nieuwe kleinere woningen hebben een grotere oppervlakte dan de jaren ervoor.

In 2020 is de gemiddelde oppervlakte per gerealiseerde vhe nieuwbouw toegenomen van 70 naar 73 vierkante meter. Deze toename ontstaat, doordat minder nieuwbouwwoningen van kleiner dan 40 vierkante meter zijn gerealiseerd. 

  • 1 Onder flexwoningen verstaan we woningen met een tijdelijk karakter die snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn prefabwoningen en kantoren die tijdelijk tot woningen zijn getransformeerd.