Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7 Verdieping Nieuwbouw

De verdieping Nieuwbouw maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de Aedes-benchmark. Hiervoor komt data uit de dVi. Corporaties leveren aanvullend de stichtingskosten van de in 2020 gerealiseerde woningen aan, dit is gedaan door 82 procent van de corporaties. Alle corporaties hebben in 2020 samen 15.199 woongelegenheden gerealiseerd, dit is een stijging van 14 procent ten opzichte van 2019.

In het Aedes-benchmark portaal zijn gegevens over de gerealiseerde woongelegenheden in 2020 ingelezen vanuit de WOZ-bezitstabel van de dVi. Corporaties hebben deze gegevens van de gerealiseerde woongelegenheden aangevuld met de naam en het aantal vhe per complex, type warmtebron, welke bouwvorm is gebruikt en de wijze waarop de grond is ingebracht. Ook zijn financiële data aangevuld: totale stichtingskosten, grondkosten, bouwkosten en overige kosten. In combinatie met de basisgegevens uit de dVi kunnen vervolgens verschillende dwarsdoorsneden gemaakt worden naar type woning, omvang, locatie, spreiding, enzovoort.

7.1 Nieuwbouw in de lift

33 partijen (overheid, markt en maatschappelijk veld) hebben samen met Aedes in februari 2021 de Actieagenda Wonen gemaakt. In deze agenda is voor woningcorporaties de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar gemiddeld 25.000 woningen te realiseren. In 2020 is het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen 15.199[1] [2] . Een stijging van het aantal met 14 procent ten opzichte van 2019.

Figuur 7-1: Aantal verhuureenheden nieuwbouw door corporaties

Figuur 7-1 toont de in dat jaar gerealiseerde woningen, waarvoor de planvorming, vergunningverlening en prijsafspraken veelal in de jaren ervoor hebben plaatsgevonden. Dit is een momentopname, aangezien dit gegevens zijn over de daadwerkelijk in dat jaar gerealiseerde woningen. Duiding van de (bouw)kostenontwikkeling is nu over een langere periode mogelijk, doordat in de verdieping deze informatie over drie jaar beschikbaar is.

  • 1 Voor acht corporaties kon de Aedes-benchmark niet over dVi2020 beschikken. De gerealiseerde woningen van deze corporaties ontbreken in dit totaal.
  • 2 Deze 15.199 vhe's bevatten (ook) niet-DAEB en onzelfstandige eenheden waardoor het aantal niet hetzelfde is als het nieuwbouwaantal bij het onderdeel Beschikbaarheid & betaalbaarheid.