Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.3 Minder toewijzingen, relatief minder woningen naar primaire doelgroep

De deelscore Huisvesten doelgroepen meet de bijdrage van corporaties aan het huisvesten van de primaire doelgroep. Daarbij wordt gekeken naar het aandeel woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen onder de passend-toewijzengrens. Dit aandeel is gedaald van 76,5 procent in 2019 naar 75,0 procent in 2020 en neemt inmiddels al enkele jaren op rij af. In 2016 werd nog 80,9 procent aan de primaire doelgroep toegewezen, sindsdien daalt dit aandeel structureel met circa 1,5 procentpunt per jaar. De afname van dit aandeel komt ten goede aan de doelgroep met een inkomen tot de lage EC-grens. Aan deze huishoudens worden steeds meer vrijkomende woningen toegewezen.

Tabel 6-3: Resultaten benchmarkindicatoren Huisvesten doelgroepen, 2019-2020

  

2019

2020

Huisvesten doelgroepen

Toewijzingen aan huishoudens met inkomen onder passend-toewijzengrens*

76,5%

75,0%

 

Match voorraad en doelgroep passend toewijzen (DAEB)

80,4%

80,6%

Bron: dVi, Lokale Monitor Wonen en WoON

*Toewijzingen van woningen tot de liberalisatiegrens (DAEB en niet-DAEB)

Ook het totaal aantal toewijzingen daalt. Hoewel de DAEB-voorraad in de afgelopen jaren licht is gegroeid, neemt het aantal woningtoewijzingen tot de liberalisatiegrens vrij fors af: van 180.500 toewijzingen in 2017 tot 163.300 toewijzingen in 2020. Uitgedrukt in percentages van de voorraad is dat 8,7 procent in 2017 en 7,9 procent in 2020. Mede door een stagnerende uitstroom naar andere segmenten van de woningmarkt raakt de sociale huurmarkt meer en meer ‘op slot’.

Figuur 6-3: Aantal woningtoewijzingen neemt fors af tussen 2017 en 2020

Bron: dVi

De indicator ‘Match voorraad en doelgroep passend toewijzen (DAEB)’ weerspiegelt de verhouding tussen de omvang van de DAEB-voorraad tot de hoge aftoppingsgrens (inclusief onzelfstandige eenheden) van een corporatie en de vraag naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens. Hoe hoger het percentage, hoe meer de voorraad in verhouding staat tot de doelgroep. Het matchpercentage is tussen 2019 en 2020 iets verbeterd, van 80,4 procent naar 80,6 procent. Ondanks de eerder beschreven afname van de voorraad tot de hoge aftoppingsgrens is de doelgroep nog iets harder geslonken, waardoor de balans tussen voorraad en doelgroep verbetert.