Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.2 Corporaties blijven inzetten op verduurzaming

De energietransitie is een belangrijke opgave voor corporaties. De verduurzaming van de woningvoorraad vraagt om forse investeringen van corporaties. Vanuit de Aedes-benchmark is ook dit jaar gevraagd aan corporaties om bij benadering aan te geven welk deel van de investeringen in woningverbetering gericht is op energetische maatregelen. Ook dit jaar zijn de investeringen in de verduurzaming toegenomen en is een verschuiving zichtbaar. De investeringen in niet-energetische maatregelen zijn namelijk met 12 euro per vhe afgenomen, terwijl de investeringen in energetische maatregelen met 48 euro per vhe zijn toegenomen. Het aandeel van de energetische maatregelen is daarmee met 3 procent gestegen naar 46 procent.

Figuur 5-4: Energetische maatregelen als onderdeel van de totale investeringen in woningverbetering tussen 2016 en 2020

De investeringen in energetische maatregelen zijn het hoogst in weinig stedelijke gebieden, net als in 2019. Het aandeel energetische maatregelen neemt af naarmate de stedelijkheid van de corporatie toeneemt. Bij de weinig stedelijke corporaties bedraagt het aandeel energetische maatregelen 60 procent, bij de zeer stedelijke corporaties is dat aandeel 32 procent. Het verschil is te verklaren doordat de woningvoorraad van zeer sterk stedelijke corporaties bestaat uit relatief veel meergezinswoningen, die lastiger te verduurzamen zijn. Ook speelt daarbij mee dat sterk stedelijke gebieden vanuit de wijkgerichte aanpak meer in aanmerking komen voor een warmtenet. Toch is ook bij de zeer sterk stedelijke corporaties het aandeel in energetische maatregelen toegenomen met 47 euro per vhe. Kortom, woningcorporaties maken werk van verduurzaming.

Figuur 5-5: Energetische maatregelen in 2020 naar mate van stedelijkheid