Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.6 Benchlearning

De gegevens uit de Aedes-benchmark maken het mogelijk om te vergelijken hoe de bedrijfslasten van corporaties zich hebben ontwikkeld en zich tot elkaar verhouden. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn uitgesplitst naar de activiteiten op basis van het functioneel model. Belangrijk om te vermelden is dat het gebruik van zogenoemde ruisfactoren verder is teruggedrongen en inmiddels een marginaal effect heeft op de vergelijkbare lasten. Op basis van de Handleiding functionele winst-en-verliesrekening vindt steeds meer een kwalitatieve en vergelijkbare toerekening aan activiteiten plaats.

De stap naar direct vergelijkbare cijfers vanuit de verantwoordingsinformatie (dVi) is gezet door het terugdringen van de ruisfactoren. De toerekening van rentelasten is een uitzondering. Dit vraagt om aanpassingen in de kostenverdeelstaat en verdere aanscherping van de handleiding die in 2021 op dit punt verder is verfijnd.

In het Aedes-datacentrum kunnen corporaties ook inzichtelijk maken hoe hun personeelskosten en hun overige bedrijfslasten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van een referentiegroep. Binnen de personeelskosten kunnen corporaties de personeelskosten per fte (per activiteit), het aantal vhe per fte en de verdeling van de fte over de verschillende activiteiten vergelijken. Omdat deze gegevens voor de vijfde keer zijn opgevraagd, is hier ook een vergelijking in de tijd mogelijk. Het geeft corporaties met hogere personeelskosten inzicht in hoe zij zich hierop kunnen ontwikkelen.

Een belangrijke oproep voor corporaties die te maken hebben met een stijging boven inflatie is om na te gaan of dat komt door gerichte investeringen die zich later terugverdienen. Ook het professioneel organiseren van inkoop en professioneel opdrachtgeverschap kunnen een stijging van de bedrijfslasten helpen beperken. Corporaties blijven werken aan verbetering.