Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7 Verdieping Nieuwbouw

De verdieping Nieuwbouw is voor het vierde jaar onderdeel van de Aedes-benchmark. Het doel is corporaties te stimuleren om van elkaar te leren bij de realisatie van voldoende nieuwbouwwoningen. Voor deze verdieping gebruiken we de kenmerken van de nieuwbouwwoningen die in de Verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties zijn aangeleverd. In 2021 hebben in totaal 165 corporaties nieuwbouw opgeleverd. Van 63 procent van de individuele nieuwbouwwoningen hebben we meer gespecificeerde informatie ontvangen. Onder meer over de opbouw van de stichtingskosten.

7.1 Nieuwbouw realisatie nu nog fors lager dan ambitie

Woningcorporaties hebben in de Nationale Prestatieafspraken de ambitie uitgesproken om over de periode van 2022-2030 in totaliteit 250.000 DAEB-woningen en 50.000 niet-DAEB woningen te realiseren. Dat zijn gemiddeld ruim 33.000 woningen (DAEB en niet-DAEB) per jaar.

In 2021 ligt het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen met 17.168[1] [2] fors lager dan deze ambities. Deze nieuwbouw bestaat voor 16.288 uit reguliere woonruimten en voor 880 eenheden uit intramurale zorgvastgoed. De nieuwbouwproductie is met bijna 13 procent gestegen ten opzichte van 2020. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden ontstaat een beeld van een sector die zich inspant om de langjarige nieuwbouwproductie te versnellen en te verhogen. Deze inspanning bestaat uit het versterken van de organisatie op het gebied van projectontwikkeling (zie bedrijfslasten). En uit het zoeken naar geschikte bouwlocaties en innovaties met flex-, modulaire en fabrieksbouw om de productie te verhogen. Opmerkelijk is dat de productie van nieuwbouw bij 39 corporaties achterblijft, zij hebben in de afgelopen 3 jaar geen nieuwbouw opgeleverd.

In figuur 7-1 nieuwbouw staat het verloop van de nieuwbouw vanaf 2013, het jaar van de invoering van de verhuurderheffing. Het gaat hierbij om de in het boekjaar opgeleverde wooneenheden. De planvorming, vergunningverlening en prijsafspraken voor deze wooneenheden hebben veelal in de jaren ervoor plaatsgevonden. 

Figuur 7-1: Verloop aantallen nieuwbouw vanaf 2013

  • 1 Voor 8 corporaties had de Aedes-benchmark geen dVi2021 tot haar beschikking. De gerealiseerde woningen van deze corporaties ontbreken in dit totaal.
  • 2 Deze 17.168 vhe's bevatten (ook) niet-DAEB en onzelfstandige eenheden waardoor het aantal niet hetzelfde is als het nieuwbouwaantal bij het onderdeel Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Het aantal nieuwbouweenheden is tevens inclusief 243 koopwoningen. Exclusief dit aantal bedraagt de nieuwbouw 16.925 eenheden. Voor de vergelijking met de NPA-doelstellingen is het aantal van 16.925 verhuureenheden relevant.