Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.3 Huisvesten doelgroepen: aantal woningtoewijzingen neemt weer licht toe

Het derde en laatste deelprestatieveld van Beschikbaarheid & betaalbaarheid vergelijkt de prestaties van corporaties op het gebied van het huisvesten van de doelgroep passend toewijzen. Dit noemen we ook wel de primaire doelgroep. Daarbij kijken we naar het aandeel woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen onder de passend-toewijzengrens. Dit aandeel bedroeg 75,0 procent in 2020 en 75,3 procent in 2021. Het stijgt daarmee voor het eerst in jaren weer licht.

Tabel 6-3: Resultaten benchmarkindicatoren Huisvesten doelgroepen, 2020-2021

  

2020

2021

Huisvesten doelgroepen

Toewijzingen aan huishoudens met inkomen onder passend-toewijzengrens*

75,0%

75,3%

 

Match voorraad en doelgroep passend toewijzen (DAEB)

80,6%

89,7%

Bron: dVi, Lokale Monitor Wonen en WoON

*Toewijzingen van woningen tot de liberalisatiegrens (DAEB en niet-DAEB)

Ook het totaal aantal woningtoewijzingen is voor het eerst in 5 jaar weer iets toegenomen. Hoewel de DAEB-voorraad in de afgelopen jaren steeds licht groeide, nam het aantal woningtoewijzingen tussen 2017 en 2020 geleidelijk af. In 2021 is voor het eerst weer een toename zichtbaar naar in totaal 172.000 toewijzingen (DAEB + niet-DAEB, onder liberalisatiegrens). Dit is 8,2 procent van de voorraad. De toename past niet bij het beeld van een slecht doorstromende woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Mogelijk betreft de toename in 2021 een ‘toevallige’ stijging of was de daling in 2020 een eenmalige ‘dip’ die samenhangt met corona.

Figuur 6-3: Aantal woningtoewijzingen stijgt in 2021 voor het eerst weer iets

Bron: dVi

De indicator ‘Match voorraad en doelgroep passend toewijzen (DAEB)’ weerspiegelt de verhouding tussen de omvang van de DAEB-voorraad tot de hoge aftoppingsgrens (inclusief onzelfstandige eenheden) van een corporatie en de vraag van de doelgroep naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens. Een hoger percentage betekent dat de voorraad beter in verhouding staat tot de doelgroep. Tussen 2020 en 2021 is het matchpercentage sterk verbeterd, van 80,6 procent naar 89,7 procent. Dit komt met name door de sterke stijging van het aantal woningen tot de aftoppingsgrens als gevolg van de Wet Eenmalige Huurverlaging. Met deze wet is een betere aansluiting tussen de doelgroep passend toewijzen en de corporatievoorraad behaald. Daarnaast is de doelgroep iets kleiner geworden. Dit draagt ook bij aan een hoger matchpercentage.