Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.5 Benchlearning geeft handvat voor datagedreven bedrijfsvoering

De gegevens uit de Aedes-benchmark maken het mogelijk om te vergelijken hoe de bedrijfslasten van corporaties zich hebben ontwikkeld en zich tot elkaar verhouden. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn uitgesplitst naar de activiteiten. Dit gebeurt op basis van het functioneel model. Belangrijk om te vermelden is dat het meewegen van zogenoemde ruisfactoren in de benchmark is afgeschaft. Dat is nu mogelijk omdat op basis van de handleiding functionele winst-en-verliesrekening steeds meer een kwalitatieve en vergelijkbare toerekening aan activiteiten plaatsvindt. Tegelijkertijd hebben we bij het opstellen van deze benchmark een stap gezet in de datakwaliteit door logische verbanden en vierkantstellingen te maken. De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn hierdoor ook op te splitsen in de personeelskosten, de inhuur en de overige organisatiekosten.

In het Aedes-datacentrum kunnen corporaties ook inzichtelijk maken hoe de personeelskosten en de overige bedrijfslasten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van een referentiegroep. Binnen de personeelskosten kunnen corporaties een aantal zaken vergelijken. Een vergelijk is mogelijk bij de personeelskosten per fte (per soort activiteit), het aantal vhe per fte en de verdeling van de fte over de verschillende activiteiten. Deze gegevens zijn voor de zesde keer opgevraagd. Hierdoor is het ook mogelijk om een vergelijking in de tijd te maken. Dit geeft corporaties met hogere personeelskosten inzicht in manieren waarop zij zich kunnen ontwikkelen op dit punt.

Een aantal corporaties heeft te maken met een kostenstijging boven inflatie. Het is van belang dat zij nagaan of dat komt door gerichte investeringen die zich later terugverdienen. Het professioneel organiseren van inkoop kan een stijging van de bedrijfslasten helpen beperken. Ook toewerken naar een datagedreven bedrijfsvoering met goede datakwaliteit maakt een efficiëntieslag mogelijk. Corporaties blijven werken aan verbetering.